ARAF
1a.jpg
Gaewern slate mine abandoned in 1970 -2.jpg
Rhiw-bach Slate Mine, Abandoned in 1952.jpg
6.jpg
Drws y Coed Copper Mine, Abandoned in 1905.jpg
5a.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -1.jpg
Gaewern Slate Mine, Abandoned in 1970 -1.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -3.jpg
Gaewern Slate Mine, Abandoned in 1970.jpg
2.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -2.jpg
Cwmorthin Slate Mine, Abandoned in 1970.jpg
3a.jpg
slaughterhouse.jpg
ARAF
1a.jpg
Gaewern slate mine abandoned in 1970 -2.jpg
Rhiw-bach Slate Mine, Abandoned in 1952.jpg
6.jpg
Drws y Coed Copper Mine, Abandoned in 1905.jpg
5a.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -1.jpg
Gaewern Slate Mine, Abandoned in 1970 -1.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -3.jpg
Gaewern Slate Mine, Abandoned in 1970.jpg
2.jpg
Ystrad Einion Silver-Lead, Copper, Zinc Mine, Abandoned in 1903 -2.jpg
Cwmorthin Slate Mine, Abandoned in 1970.jpg
3a.jpg
slaughterhouse.jpg
ARAF
show thumbnails